Unit 51 to 75

Unit 63 การใช้ To…, For… and So that

To

– ใช้เพื่อบอกว่า ทำไมเราทำเช่นนั้น
ทำไมเหตุการณ์ เช่นนั้นเกิดขึ้น หรือทำไมมีผู้คนต้องการสิ่งนั้น
– อะไรที่เราทำได้ หรือ อยากทำให้ได้

For
– For + Verb
– To + Noun

So that
– ใช้เพื่อบอกวัตถุประสงค์